Nyhedsbrev

"(*)" indikerer påkrævede felter

Navn

Danske Gymnasiers persondatapolitik er udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (betegnet ”forordningen” i det følgende).

Danske Gymnasier behandler personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik.

Det indebærer bl.a., at Danske Gymnasier kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål, som kan dokumenteres.

Danske Gymnasier indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger, der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen til det nødvendige.

Danske Gymnasier begrænser behandlingen af personoplysninger, så behandlingen ikke er uforenelig med det oprindelig formål. Endvidere sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller at der træffes andre tekniske og organisatoriske foranstaltninger, eksempelvis anonymisering, således at den registrerede ikke længere kan identificeres ud fra oplysningerne.

Såfremt Danske Gymnasier bliver gjort opmærksomme på, at de omfattede personoplysninger er urigtige eller mangelfulde i forhold til det angivne formål, ajourfører vi oplysningerne.

Når vi modtager personoplysninger om dig, er det vores målsætning, at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en gennemsigtig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du tager dig tid til at læse denne persondatapolitik, som vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Hos Danske Gymnasier modtager vi blandt andet oplysninger om vores ansatte, besøgende, og andre personer med tilknytning til Danske Gymnasier.

Udover persondatapolitikken gælder vores Cookiepolitik.

Danske Gymnasiers persondatapolitik 

 1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Telefon: (+45) 33 18 82 60
E-mail: mail@danske-gymnasier.vps3.simplesolution.dk
CVR: 29 26 00 44

 1. Kategorier af personoplysninger

Hos Danske Gymnasier indsamler vi kun de nødvendige oplysninger om dig. Vi har nedenfor beskrevet de typer af oplysninger, som vi indsamler:

Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:
Navn, adresse, mail, telefonnummer, fødselsdagsdato, betalingsoplysninger

Derudover behandler vi:

 • Billeder
 • Loginoplysninger til din konto på danske-gymnasier.vps3.simplesolution.dk
 • Oplysninger om dine bestillinger af kurser mv.
 • Oplysninger om din adfærd på vores hjemmeside
 • CVR-nummer, virksomhedsnavn (enkeltmandsvirksomheder).
 1. Personoplysninger, som vi modtager fra andre kilder

Når vi indsamler information fra andre kilder end dig, kan kilderne være:

 • Offentligt tilgængelige kilder, herunder avisartikler.
 1. Formålet med databehandlingen:

Danske Gymnasier indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for et af nedenstående formål:

 • Behandling af oplysninger i relation til køb af ydelser, herunder kurser.
 • Administration af din relation til Danske Gymnasier
 • Analyse af din brugeradfærd og marketing
 • Journalistisk øjemed
 • Medlemsservice, møder og arrangementsafholdelse
Behandling af personoplysninger, når du deltager i arrangementer, møder mv.

Det forekommer, at Danske Gymnasier modtager oplysninger om allergier og handikap på personer, der deltager i arrangementer.

Personoplysninger i forbindelse med arrangementer, herunder møder og kurser kan videregives til:

Oplægsholdere, kursusdeltagere og evt. medarrangører.

 1. Sikkerhedsmæssige foranstaltninger

I henhold til gældende persondatalovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

 1. Dine rettigheder

I henhold til databeskyttelsesforordningen, har du en række rettigheder.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Danske Gymnasier behandler om dig.
 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Danske Gymnasier har registreret om dig.
 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Danske Gymnasier har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Danske Gymnasier alle oplysninger, som Danske Gymnasier ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.
 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Danske Gymnasier efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Danske Gymnasier enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Du kan også kontakte Danske Gymnasier, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Anmodningen fremsendes til:

Danske Gymnasier
Ny Vestergade 13, stuen
1471 København K
Telefon: (+45) 33 18 82 60
E-mail: mail@danske-gymnasier.vps3.simplesolution.dk

Danske Gymnasier vil indenfor en måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger Danske Gymnasier, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Danske Gymnasier kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

 1. Hvis du ansøger om en stilling hos Danske Gymnasier

Når du søger en stilling hos Danske Gymnasier behandles de oplysninger, som du har givet Danske Gymnasier i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

I forbindelse med rekrutteringsprocessen for udvalgte stillinger kan Danske Gymnasier bede kandidaterne om at gennemføre en personlighedstest. Resultatet af denne bliver behandlet af relevante personer i Danske Gymnasier.

Danske Gymnasier bruger oplysningerne til at vurdere, om Danske Gymnasier ønsker at tilbyde dig ansættelse, samt til at kommunikere med dig i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Dine oplysninger opbevares blandt andet i Danske Gymnasier ESDH-system.

Danske Gymnasier har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende IT-leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Det er alene relevante ledere og medarbejdere, der har adgang til personoplysninger.

Hvis du bliver ansat i Danske Gymnasier gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Danske Gymnasier persondatapolitik for medarbejdere, som du får udleveret ved ansættelsesstart hos Danske Gymnasier.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel i 6 måneder efter afslaget er givet.

Danske Gymnasier kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Danske Gymnasier behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Danske Gymnasier sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Danske Gymnasier via e-mail: mail@danske-gymnasier.vps3.simplesolution.dk eller via telefon 3318 8260.

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling.

 1. Klagemulighed

Hvis du ønsker at klage over den måde, vi behandler dine oplysninger på, skal du kontakte Datatilsynet. Det er en uafhængig myndighed, der fører tilsyn med overholdelse af de databeskyttelsesretlige regler.

Du kan indsende en klage på Datatilsynets hjemmeside: Datatilsynet.dk.

/JUS 12/10-2018